top of page

Marianne K. Bahus - Fullført doktorgrad

Oppdatert: 28. mar. 2019


Juridisk rådgiver Marianne Bahus forsvarte og bestod sin doktorgradsavhandling i juss og medisinsk etikk for graden philosohiae doctor (Ph.d.). Avhandlingen har tittelen «Beslutningsprosessen ved liv/død-avgjørelser» og er en empirisk studie av et utvalg av norske legers handlingsvalg ved beslutninger om livsforlengende behandling skal gis eller ikke gis til alvorlig syke og døende pasienter.

Doktorgradsdisputasen fant sted 2. april 2014 i gamle festsal i Urbygningen ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Leder av disputasen var professor emeritus Knut Engedal ved medisinsk fakultet. Marianne Bahus konkluderte i sin avhandling med at leger har et manglende fokus på å sikre et gyldig rettsgrunnlag ved avgjørelser om livsforlengende behandling skal gis eller ikke gis. Jussen og etikken blir fremhevet som et vern for den enkelte pasients rett til å bestemme over seg selv.

Det foreslås endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, samt å bedre legers juridiske kompetanse og evne til å kommunisere med pasientene. Hovedveileder var professor Reidun Førde ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Professor Marit Halvorsen ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo har også veiledet henne.

Comentarii


Comentariile au fost dezactivate.
bottom of page