top of page

JORDSKIFTE

Jordskifteretten er en særdomstol som i hovedsak avgjør saker om omforming av eiendommer, klarlegging av rettsforhold til fast eiendom og fastlegging av eiendomsgrenser. Advokat Vegard Bø Bahus har bred erfaring med jordskiftesaker.

Jordskifteretten har blant annet kompetanse til å fastsette hvor de eksisterende grensene går mellom eiendommer, og en fordel med å velge dette prosessløpet er at den også koordinatfester og tegner grensene inn på kartet.

Jordskiftedommerne er i de fleste tilfeller løsningsorienterte, men det nokså kompliserte regelverket kan gjøre det krevende for private parter å ivareta egne interesser på en god måte uten juridisk bistand. I mange tilfeller vil det beste være å kontakte en advokat før saken skal opp for jordskifteretten, som kan gi råd og bidra til at saken kan finne en utenrettslig løsning. Lar ikke det seg gjøre, bistår vi gjennom hele den rettslige prosessen.

For enkelte sakstyper kan parter ha krav på rettshjelpdekning under en landbruks- eller innboforsikring. Les mer om rettshjelpsdekning her. Ta kontakt med Advokat Vegard Bø Bahus for en uforpliktende samtale om din jordskiftesak.

bottom of page