top of page

ERSTATNING OG PERSONSKADER

Erstatningsretten omfatter både erstatning for skade på ting, for eksempel boligen, kjøretøy eller mobilen, og økonomisk erstatning for personskader. Er du påført et tap, eller har vært utsatt for en trafikkskade, yrkesskade eller pasientskade, hjelper vi deg med å få riktig erstatningsoppgjør.

Dersom du har vært utsatt for en personskade kan du ha krav på erstatning for ditt økonomiske tap. Dette omfatter blant annet både løpende og fremtidig inntektstap, påførte utgifter og mènerstatning. I enkelte tilfeller må noen ha opptrådt uaktsomt eller forsettlig, eksempelvis ved pasientskader og voldshendelser. Dersom du er blitt utsatt for en kriminell handling, så kan du ha rett til voldsoffererstatning fra den statlige ordningen med voldsoffererstatning. I andre tilfeller er ansvaret objektivt for skadevolderen, som innebærer at det ikke kreves noen skyld for at du skal ha krav på erstatning. Det gjelder eksempelvis ved trafikkskader og yrkesskader.

Pasientskader reguleres av pasientskadeloven. For at en skade skal være omfattet av pasientskadeloven må den være knyttet til helsevesenet eller til helsepersonell eller begge deler, og være voldt i bestemte situasjoner hvor det ytes helsehjelp. Det må ha funnet sted noe avvikende i forhold til det som anses å være vanlig god medisinsk virksomhet. Advokatfirmaet Bahus AS har spesialisert seg innenfor helserettslige problemstillinger som krav om pasientskadeerstatning, og krav om nødvendig helsehjelp. Våre advokater har lang erfaring med pasientskadesaker og bistår klienter overfor Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og også overfor Pasientskadenemnda i klagesaker. Vi har også erfaring med å føre saker etter pasient- og brukerrettighetsloven og pasientskadeloven for domstolene.

 

Ved trafikkulykker og arbeidsulykker vil du i mange tilfeller ha krav på gratis advokatbistand. I andre saker om personskader kan advokatutgifter også være forsikringsdekket eller omfattet av ordningen med fri rettshjelp. I slike saker har man ofte rett på egne trygderettigheter fra NAV. Slike saker reiser ofte kompliserte rettsspørsmål om beregningen av erstatningen og om det foreligger grunnlag for erstatning i det hele tatt. Våre advokater har spesialkompetanse innenfor dette rettsområdet, og inngående kunnskap om forsikrings- og trygderett.

Vi har lang erfaring i en rekke trygderettslige spørsmål som yrkesskadegodkjenning, godkjenning som ung ufør, krav på pleiepenger mv. og vi har ført en rekke ankesaker for Trygderetten. Vi kan gi deg en oversikt over dine trygderettigheter, og bistå i klagesaker om trygdeytelser. Gjennom vårt samarbeid med Advokatfirmaet Fiskå kan vi tilby spesialkompetanse innen trygderett.

Dersom du er påført et tap, ta kontakt med oss for å få hjelp til å fremsette et erstatningskrav.

bottom of page