top of page

ANDRE JURIDISKE TJENESTER

Dersom du har andre forespørsler som ikke er omtalt på våre nettsider, så kan det være at vi kan hjelpe deg allikevel. Vi har gjennom årene bistått en rekke små og mellomstore bedrifter i ulike forretningsrettslige anliggender, både innenfor selskapsetablering og ulike kjøps- og leieavtaler. Gjennom vårt samarbeid med Advokatfirmaet Fiskå kan vi tilby bistand ved kjøp og salg av fast eiendom. Ta kontakt!

Vi i Advokatfirmaet Bahus har lang erfaring i å bistå foreninger og private næringsdrivende i rettslige spørsmål som måtte reise seg. Advokat Vegard Bø Bahus har spesialkompetanse innenfor foreningsrett, som omhandler blant annet rettighetene og pliktene mellom medlemmer av foreningen og mellom foreningen selv og dets medlemmer. Det er svært få skrevne rettsregler på området. De fleste reglene er uskrevne og blitt utdypet og fortolket av domstolene. Foreningsretten gjelder for idrettsforeninger, politiske partier, ideelle organisasjoner innenfor naturvern og dyrevern mv., religiøse grupper og trossamfunn, og musikklag og lignende.

 

De aller fleste nordmenn er medlem av en eller flere foreninger, men svært få har kunnskap om hva det innebærer rettslig sett. Dersom du opplever å bli ekskludert av foreningen du er medlem av, eller opplever at foreningen fatter vedtak som du mener er i strid med hva som er foreningens formål, så kan det være at du har rett til å få vedtaket rettslig overprøvet. De aller fleste vedtak faller innunder det såkalte foreningsrettslige selvdømme, men dersom det innebærer et alvorlig overtramp så kan en domstol vurdere dette nærmere.

bottom of page