top of page

BARNEVERNSSAKER

Har barnevernet satt i gang en undersøkelsessak eller er det fattet vedtak om omsorgsovertakelse? Ta kontakt med en av våre advokater for hjelp i en krevende livssituasjon. Vi har bred erfaring med å bistå mødre, fedre og barn i møtet med barnevernet.

Bakgrunnen for at barnevernet starter en undersøkelse er vanligvis at de har mottatt en bekymringsmelding om ditt barn eller din familie. Noen ganger henlegges saken etter at barnevernet har gjennomført samtaler med foreldrene, ulike instanser og eventuelt barnet selv. I andre tilfeller reiser barnevernet sak for fylkesnemnda, med tanke på omsorgsovertakelse og fastsettelse av eventuelt samvær mellom barnet og foreldrene. Avgjørelsen fra fylkesnemnda kan bringes inn for tingretten for full rettslig behandling.

I noen tilfeller fatter barnevernet et såkalt akuttvedtak, som innebærer at barnet blir flyttet fra foreldrene til et midlertidig beredskapshjem, uten noen full utredning før vedtaket. Det er et viktig prinsipp i barnevernssaker at dersom man ved hjelpetiltak kan forbedre og avhjelpe situasjonen, så skal man ikke gå så langt som å frata omsorgen for barnet. Det er også fullt mulig å inngå frivillige ordninger med barnevernet, og man kan på ethvert trinn trekke tilbake sitt samtykke.

Det offentlige dekker som regel advokatkostnadene i saker om omsorgsovertakelse og akuttvedtak. Barnet har rett til egen advokat i slike saker fra det fyller 15 år, og har da fulle partsrettigheter. Dersom barnet har blitt omsorgsovertatt, så kan man etter en periode anmode om å få vurdert om barnet kan bli tilbakeført til seg.

Det er viktig for oss å gi deg trygghet gjennom hele den rettslige prosessen, og vi i Advokatfirmaet Bahus er opptatt av å ivareta deg så godt som mulig i en krevende livssituasjon.

bottom of page