top of page

OM ADVOKATFIRMAET BAHUS

JURIDISK BISTAND FOR VARIGE LØSNINGER

Advokatfirmaet Bahus holder til i 3. etasje i Henrik Wergelands gate 11, rett ved Markens gate i Kristiansand sentrum. Vi har bred kompetanse i å bistå parter gjennom vanskelige konflikter med sikte på å finne varige løsninger. Når konflikten eller problemet er av en slik karakter at den bringes inn for en domstol, så bistår vi gjennom hele den rettslige prosessen.

OM OSS

Vegard Bø Bahus

ADVOKAT  /  KRISTIANSAND

Telefon: (+47) 38 02 11 11

Mobil: (+47) 97 97 62 42
E-post: vegard@bahus.no

Runar Glad Bäckstrøm

ADVOKAT  /  KRISTIANSAND

Telefon: (+47) 38 02 11 11
Mobil: (+47) 922 94 707
E-post: runar@bahus.no

Profilbilde Runar - svart hvitt.jpg

Marianne K. Bahus

JURIDISK RÅDGIVER  /  KRISTIANSAND

Telefon: (+47) 38 02 11 11

Mobil: (+47) 41 69 95 16
E-post: marianne@bahus.no

Emelie Christophersen

ADVOKATFULLMEKTIG  /  KRISTIANSAND

Telefon: (+47) 38 02 11 11
Mobil: (+47) 48 06 60 11
E-post: emelie@bahus.no

P1070549.JPG
PRISER

PRISER

Salær er betegnelsen på advokatens godtgjørelse. Salærberegningen vil normalt være knyttet til tidsforbruket i den enkelte sak.

Privatpersoner

Vår timepris for privatpersoner er mellom kr. 2 250 – kr. 2 875 inkl. mva. (kr. 1 800 - 2 300 ekskl. mva.) avhengig av sakstype og sakens kompleksitet. Dette avtales nærmere ved oppstart av oppdraget, og vil fremgå av vår oppdragsbekreftelse. De retningslinjene for beregning av salær som vi i Advokatfirmaet Bahus følger, fremkommer av de advokatetiske reglene og uttalelser fra Den norske advokatforening.

I tillegg til salæret kan det påløpe utgifter til sakkyndig, vitner, reiseutlegg, gebyrer mv.

 
På enkelte oppdrag tilbyr vi også fastpris:

Standard testament kr. 6 000 inkl. mva.

Standard ektepakt kr. 6 000 inkl. mva.

Standard samboeravtale kr. 6 000 inkl. mva.

I tillegg kommer eventuelle offentlige gebyrer (tinglysningsgebyr, registreringsgebyrer mv.).

Fastpris på andre typer oppdrag kan også avtales.

Næringsliv

Advokatfirmaet Bahus tilbyr juridisk bistand til næringslivet, herunder bedrifter, foreninger og det offentlige. I motsetning til privatpersoner, har de fleste foretak fradragsrett for inngående merverdiavgift. Prisene er derfor oppgitt eks. mva.

 

Timeprisen for næringslivskunder er mellom kr. 2 100 – kr. 2 500 ekskl. mva. avhengig av sakstype og sakens kompleksitet. Dette avtales nærmere ved oppstart av oppdraget, og vil fremgå av vår oppdragsbekreftelse. For enkelte oppdrag kan det avtales fastpris.

De retningslinjene for beregning av salær som vi i Advokatfirmaet Bahus følger, fremkommer av de advokatetiske reglene og uttalelser fra Den norske advokatforening.

I tillegg til salær kan det påløpe utgifter til sakkyndig, vitner, reiseutlegg, gebyrer mv.

Advokatfirmaet Bahus AS informerer med dette i samsvar med tjenesteloven følgende:

Vår tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Postboks 720 Sentrum. 0106 Oslo.

Vår yrkestittel er advokat og denne tittelen er gitt i Norge og alle advokatene i Advokatfirmaet Bahus AS er medlemmer i Den norske  Advokatforening.

Alle advokatene i Advokatfirmaet Bahus har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker vårt yrkesansvar.

Kontaktinformasjon er den enkelte advokat og sikkerhetsstillelsens geografiske dekningsområde er Norge.

Vi er omfattet av klageordning for advokattjenester – disiplinærordningen – hvor våre klienter kan få nærmere informasjon om ordningen og vilkårene for å benytte denne. Vi viser i den forbindelse til følgende nettside: www.advokatenhjelperdeg.no.

FRI RETTSHJELP

FRI RETTSHJELP

Fri rettshjelp er et tilbud som er opprettet av det offentlige for å hjelpe personer med å kunne få nødvendig juridisk bistand uavhengig av vedkommendes økonomi. Bistanden dekkes helt eller delvis av staten.

Fri rettshjelp omfatter for det første det man kaller fritt rettsråd.

Dette er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor domstolene, for eksempel i forbindelse med skilsmisse, husleietvister, sak om oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold, krav om erstatning for personskade og i enkelte klagesaker til NAV.
Dersom saken bringes inn for behandling i domstolene, gis fri rettshjelp i form av fri sakførsel.

Det er et grunnvilkår for å motta fri rettshjelp at man ikke har inntekt eller formue som overskrider rettshjelpslovens inntektsgrenser. Det gjelder også i barnefordelingssaker. Men for noen sakstyper kan man få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue, herunder i barnevernssaker, ved mishandling fra nærstående, eller i saker om uberettiget strafforfølgning.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr. 350.000 for enslige, og kr. 540.000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for å kunne få fri rettshjelp er kr. 150.000. For ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi skal samlet inntekt og formue legges til grunn for vurderingen av om inntekts- og formuesgrensen er nådd.

Normalt må den som får fri rettshjelp betale en egenandel på kr. 1.215 for fritt rettsråd (pr. 1.1.2024). For fri sakførsel er egenandelen 25 % av advokatutgiftene, men alltid oppad begrenset til kr. 9.720 (pr. 1.1.2024).
I enkelte tilfeller kan man imidlertid søke om fritak fra egenandelen.

Dersom du har spørsmål til ordningen med fri rettshjelp er du velkommen til å ta kontakt med oss.

RETTSHJELPFORSIKRING

RETTSHJELPFORSIKRING

De aller fleste privatpersoner har forsikringer på innbo, bolig, bil eller båt. De fleste slike forsikringer inneholder også en rettshjelpforsikring som omfatter mesteparten av advokatutgiftene når det oppstår tvist.

Dette innebærer at forsikringsselskapet ditt dekker dine advokatutgifter i mange typer saker, med unntak av egenandel og tilleggsdel som forsikringstakeren selv må betale. Egenandelen er et fast beløp, vanligvis kr. 4.000, som trekkes som et engangsbeløp. I tillegg til denne egenandelen må forsikringstakeren som regel betale 20 % av den resterende delen av utgiftene, mens forsikringsselskapet dekker 80 % av advokatutgiftene.

En rettshjelpforsikring vil alltid ha en bestemt forsikringssum, det vil si at forsikringen dekker opp til et bestemt beløp. Dette varierer gjerne fra 80 000 til 100 000 kroner. I forsikringsbeviset vil du kunne lese hvilke forsikringssum du har. Dersom tvisten dreier seg om verdier som er mindre enn forsikringssummen, reduseres beløpet som forsikringen dekker. Forsikringen vil med andre ord ikke dekke mer enn den økonomiske interessen tvisten dreier seg om.

Advokatene hos oss vil kunne gi utfyllende opplysninger og veiledning om dette.

UNDERVISNING

UNDERVISNING

Vi kan tilby kurs og forelesninger til private og offentlige aktører etter nærmere avtale.

Advokat Vegard Bø Bahus underviser ved Universitetet i Agder og er eksamenssensor ved Universitetet i Oslo.

Ta kontakt med oss dersom din bedrift eller forening ønsker å tilby kurs eller forelesninger innenfor et av våre fagområder.

SAMARBEIDSPARTNERE

SAMARBEIDSPARTNERE

Vi har innledet samarbeid med Advokatfirmaet Fiskå i Stavanger.

Advokatfirmaet Fiskå tilbyr juridisk rådgivning og tvisteløsning innenfor sivil- og strafferett.

Samarbeidet gir oss anledning til å styrke vår kompetanse på de fagområdene vi bistår på, samtidig som at det gir oss muligheten til å introdusere andre fagområder for våre klienter.

bottom of page