top of page

BOBEHANDLING

Advokat Vegard Bø Bahus har lang erfaring med behandling av konkursbo (herunder tvangsoppløsnings- og tvangsavviklingsbo) og dødsbo, og har tidligere vært bostyrer ved Kristiansand tingrett. Vær oppmerksom på de ulike fristene, og ta gjerne kontakt med oss.

Dersom man har krav i boet må dette innmeldes innen den angitte fristen som blir annonsert av tingretten ved åpning av konkursboet. Tilsvarende for dødsbo må krav meldes innen proklamafristen som blir annonsert av tingretten. Bare fordringer som blir anmeldt og godkjent i boet, medregnes i bobehandlingen. Kravene må dokumenteres, og det må opplyses om de er sikret med pant eller lignende og om det finnes solidariske ansvarlige. Kravene bes innsendt i tre eksemplarer, hvorav ett eksemplar vil bli returnert med bekreftelse på at kravet er mottatt og notert. Selv om fordringsanmeldelsesfristen er ute, kan krav fortsatt meldes, så lenge bobehandlingen ikke er avsluttet. Men den som melder krav etter fristen, kan bli pålagt å dekke eventuelle ekstrautgifter som dette medfører.

 

Har du vært ansatt i en bedrift som er under bobehandling, så har du som utgangspunkt krav på å få lønn og feriepenger i en overgangsperiode etter åpningen av konkursen. Det er avhengig av at konkursboet ikke trer inn i arbeidsavtalen med deg og at du innen kort tid melder deg som arbeidsledig ved NAV. Videre har du rett til å melde inn krav på lønn og feriepenger som din arbeidsgiver skulle ha betalt før bedriften gikk konkurs. Lønns- og feriepengekrav sendes til bostyrer på et særskilt skjema som du kan få tilsendt. Kravet må dokumenteres og dersom boet ikke har midler til å dekke det på egen hånd, så vil det bli sendt til den statlige lønnsgarantiordningen som vil behandle kravet.

 

Bostyrer vil innen kort tid etter åpningen av konkursen utarbeide en midlertidig innberetning som vil gi informasjon om årsakene til konkursen, hva som er av midler i boet og hvor mange utestående krav som er til behandling. Innberetningen vil også gi informasjon om hva som vil skje videre i bobehandlingen og om man kan forvente dividendeutbetaling til kreditorene. Kort tid etter at fristen for å melde krav er utløpt, så vil det bli avholdt en skiftesamling i tingretten som er åpen for alle interesserte. Der vil bostyrer på basis av den midlertidige innberetningen orientere om status i bobehandlingen og hva som vil skje videre. I skiftesamlingen vil tingretten beslutte om det skal oppnevnes et kreditorutvalg for å bistå bostyrer med den videre bobehandlingen. Videre kan tingretten beslutte om det skal oppnevnes en borevisor eksempelvis dersom det er mistanke om økonomiske misligheter.

Bobehandlingen vil ofte bli avsluttet innen tre måneder etter skiftesamlingen dersom det ikke er midler i boet til fortsatt bobehandling, eller dersom boet blir tilbakelevert til konkursskyldneren. I andre tilfeller og gjerne der det er utsikt til dividendeutbetaling til kreditorene, kan bobehandlingen ta lenger tid. Bobehandlingen avsluttes med en sluttinnberetning der det orienteres om hva som er gjort og hva resultatet av bobehandlingen er.

Ta gjerne kontakt med oss for nærmere bistand i forbindelse med konkurs og bobehandling.

bottom of page