top of page

HELSERETT

Helserett er en samlebetegnelse for de rettsregler som er knyttet til sykdom og helse. Advokatfirmaet Bahus kan tilby spesialkompetanse i disse sakene. Har du vært utsatt for journalsnoking, eller er du pasient eller helsepersonell med behov for juridisk bistand – ta kontakt med en av våre advokater.

Det har skjedd en betydelig utvikling innenfor helseretten de siste årene. Det er nå en omfattende lovregulering på helserettens område, som inkluderer både helsevesenet som institusjon, de som yter helsetjenester (helsepersonell) og de som mottar helsetjenester (pasienter).

Pasient- og brukerrettighetsloven har regler om rett til helsetjenester og transport, rett til medvirkning og informasjon. Videre har loven regler om samtykke og samtykkekompetanse og journalinnsyn, og barns rettigheter når de er pasienter. Pasient- og brukerrettighetsloven har regler om pasienters rett til å klage, om klagens form og innhold og om frist for å klage. Pasient- og brukerrettighetsloven har videre regler om pasientens rett til å anmode om en vurdering av mulige pliktbrudd som de mener er begått av helsepersonell.

Kravene som stilles til helsepersonells utøvelse av yrke, som deres taushetsplikt, opplysningsrett og -plikt, melde- og dokumentasjonsplikt følger av helsepersonelloven. Formålet med loven er å bidra til sikkerhet og kvalitet i helsetjenesten. Helsepersonell kan oppleve at de begår en feil i utførelsen av sitt fag, eller at arbeidsrammene for å utøve faget blir for snevre til å utøve dette på en faglig god måte. Helsepersonelloven regulerer også hvilke vilkår som stilles til helsepersonell for å få autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning. Statens helsepersonellnemnd (HPN) er klageorgan for vedtak vedrørende tildeling av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning, advarsler, tilbakekall, suspensjon, tap av rekvireringsrett med videre. Vedtak i Statens helsepersonellnemnd kan bringes inn for retten som kan prøve alle sider av saken.

Reglene om tvungent psykisk helsevern finnes i lov om etablering og gjennomføring av Psykisk helsevern (psykisk helsevernloven). Tvungent psykisk helsevern kan anvendes overfor en person som har en alvorlig sinnslidelse. Først og fremst vil det være en psykose diagnose, men også enkelte andre tilstander vil kunne omfattes. Psykisk helsevernloven har også regler for blant annet tvangsbehandling med medisiner. Ansvarlig for å treffe vedtak etter psykisk helsevernloven er overlegen. Kontrollkommisjonen har ansvar for å føre kontroll med virksomheten den er pålagt ansvar for, og tar opp saker på eget initiativ eller etter initiativ fra pasientene. En del av vedtakene i kontrollkommisjonen kan innklages for domstolene. Våre advokater har erfaring med å bistå pasienter som er tvangsinnlagt i den etterfølgende prosessen for kontrollkommisjonen og for retten når det er aktuelt.

bottom of page