top of page

NAV-SAKER OG TRYGDERETT

Folketrygden er på mange måter en nasjonal og sosial forsikringsordning, og mesteparten av folketrygden administreres av NAV. Formålet med folketrygden er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved permitteringer, arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

Dersom du har fått avslag på arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller andre ytelser fra NAV – eller du er uenige i sykepengegrunnlaget eller uføregraden – kan våre advokater hjelpe deg med å innhente dokumentene fra NAV og påklage vedtaket, og etter at klagemulighetene i forvaltningen er uttømt, eventuelt bistå med å prøve saken din for domstolene.

Her er noen av områdene vi arbeider med:

- Dagpenger ved arbeidsløshet
- Uførepensjon og ung ufør
- Arbeidsavklaringspenger
- Sykepenger
- Yrkesskade
- Etterlattepensjon
- Utdanningsstønad
- Grunn- og hjelpestønad

Har jeg krav på å få dekket utgiftene til advokat?

Ja, du kan ha rett til å få dekket nødvendige advokatutgifter i forbindelse med en klagesak av NAV dersom du får medhold i klagen. Det kan også være mulig å få fri rettshjelp i disse sakene dersom vilkårene for dette er oppfylt. Ta kontakt med oss for å få en nærmere vurdering av dette og din sak.

bottom of page