top of page

Medlem i Palliasjonsutvalget

Oppdatert: 28. mar. 2019


Juridisk rådgiver Marianne K. Bahus ble oppnevnt av Regjeringen 11. mai 2016 til å sitte i et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet. Utvalget ble ledet av Stein Kaasa og avga sin utredning 20. desember 2017.


I utredningen (NOU 2017: 16 – På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende) er det foreslått tiltak som skal bidra til å styrke kvaliteten, kompetansen, samhandlingen og tverrfaglig samarbeid innen området. Det foreslås også endringer i hvordan man skal forstå øyeblikkelig hjelp-bestemmelsen i helsepersonelloven § 7 for å sikre at pasientens ønsker i livets sluttfase blir respektert.


Videre foreslås det å endre helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven slik at «barnets beste» som et grunnleggende hensyn også er blir nedfelt i lovens ordlyd.


Advokatfirmaet Bahus kan tilby spesialkompetanse innen helserett.Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page