top of page

Forbrukerklageutvalget - en rimeligere løsning på tvister om kjøp og salg

Vi er alle forbrukere når vi kjøper ting og gjenstander fra butikker eller andre næringsdrivende. Dersom det man har kjøpt lider av feil eller mangler, for eksempel at en elektrisk artikkel ikke fungerer eller at sålen på de nye støvlettene løsner, gir forbrukerkjøpsloven rett til å kreve retting, omlevering, prisavslag eller heving – i tillegg til erstatning. Normalt vil butikken være serviceinnstilt og villig til å finne en god løsning, men det kan oppstå tvister.


Med smarttelefonens inntog – og finn.no – har kjøp og salg mellom privatpersoner kun blitt noen tastetrykk unna, og det inngås hundrevis av avtaler hver eneste dag. Det kan nok føles noe mindre forpliktende å sende noen meldinger frem og tilbake om at man ønsker å kjøpe den brukte iPhonen eller en båtmotor, enn å skrive under på et formelt avtaledokument – men foreligger det et tilbud og en aksept, så er bindende avtale inngått. For folk flest er dette en praktisk måte å inngå avtaler om kjøp og salg, og dette utløser rettigheter og plikter for både kjøper og selger.

Vi i Advokatfirmaet Bahus ser at denne formen for avtaleinngåelser gir grobunn for mange tvister.


Det kan være tale om gjenstander med liten verdi, men også kjøp og salg av mer verdifulle gjenstander, som for eksempel biler og båter. Ved kjøp mellom to privatpersoner – eller mellom næringsdrivende – er det kjøpsloven som regulerer eventuelle krav som følge av mangel eller forsinkelse, men ofte vil nok kostnadene ved å bringe en tvist om kjøp og salg inn for domstolene bidra til at kontraktsparten velger å ikke forfølge sitt krav rettslig.


Det er derfor viktig å være kjent med muligheten for å bringe tvisten inn for Forbrukerklageutvalget, som kan være en rimeligere løsning for å få en rettslig vurdering og avgjørelse i din sak. Dette utvalget består blant annet av jurister med kompetanse innen avtale- og kontraktsrett, og er et domstollignende forvaltningsorgan som avgjør tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett. Til tross for navnet, behandler Forbrukerklageutvalget også tvister i forbindelse med kjøp av varer mellom privatpersoner – noe mange ikke er klar over.


Det er gratis å få saken behandlet i Forbrukerklageutvalget. Saksbehandlingen er skriftlig, og verken parter eller vitner har anledning til å møte for å avgi muntlig forklaring. Det er ikke nødvendig å bruke advokat, men dersom partene ønsker å ha juridisk bistand i saken, må man selv dekke kostnadene for dette. Sakskostnader kan i utgangspunktet ikke kreves dekket av motparten, til forskjell fra behandling i Forliksrådet eller domstolene – noe som også gjør kostnadene noe mer forutsigbare.


Forbrukerklageutvalgets vedtak er bindende for partene. Dersom saken ikke bringes inn for tingretten innen én måned etter at vedtaket er forkynt for partene, blir vedtaket rettskraftig. Et rettskraftig vedtak kan tvangsfullbyrdes ved namsmyndighetene, dersom oppfyllelse ikke skjer frivillig – på samme måte som en dom.


Dersom du lurer på om din sak egner seg for behandling i Forbrukerklageutvalget, eller trenger bistand i en tvist rundt en avtale- eller kontraktsinngåelse, er du velkommen til å kontakte en av våre advokater for en uforpliktende samtale. Vi vil også undersøke om du har en rettshjelpforsikring som kan dekke en del av advokatutgiftene.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page