top of page

Drone-juss – noen praktiske regler om flyging av privat drone

Oppdatert: 28. mar. 2019

Synet av droner blir mer og mer vanlig når man ferdes ute i naturen – til begeistring for noen, og irritasjon for andre. Dronelek har blitt en hobby og fritidssyssel som mange synes er morsomt å holde på med, og det har gitt nye muligheter for å få fantastiske bilder til familiens fotoalbum.


Er du en av dem som har gått til anskaffelse av en drone – enten med eller uten kamera – er det imidlertid viktig å være klar over hvilke regler som gjelder for slik aktivitet. Flyging av drone går under samme kategori som flyging av modellfly i lovverket, og reglene fremgår av forskriften med tittelen «Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.» Droner er på samme måte som modellfly definert som «innretninger som ikke har fører om bord, som beveger seg i luften og hvor flygingen kun har rekreasjon, sport eller konkurranse som formål».


Det gjelder en alminnelig begrensning når det gjelder flyging av droner, som innebærer at all flyging må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter noe eller noen, inkludert fugler og dyr, for risiko for skade. Det er også et krav etter lovverket av droneleken ikke må være til sjenanse for allmenheten. Hvor disse grensen går i praksis er det vanskelig å si noe eksakt om, men som droneflyver bør man være kjent med at det finnes en grense for hva som er tillatt – og at overtredelse kan medføre bot og andre sanksjoner.


I tillegg til disse alminnelige begrensningene, gjelder det også mer spesifikke krav til droneflygingen. En begrensning som en del droneflyvere antagelig ikke er kjent med, er at det kun er tillatt å fly drone i dagslys. Mer kjent er nok kravet om at føreren alltid skal kunne se dronen i luften. Det er ikke tillatt å fly høyere enn 120 meter over bakken eller sjøen, og - med unntak av under start og landing – skal man alltid holde en avstand på 150 meter fra personer, motorkjøretøy og bygninger.


For enkelte steder og områder gjelder det enda strengere begrensninger. Til flyplasser må man uten tillatelse alltid holde en avstand på 5 km. Det er forbudt å fly drone i nærheten av ambassader, fengsler og militære områder uten særskilt tillatelse – og alltid forbudt i nærheten av ulykkessteder for eksempel etter en trafikkulykke eller naturkatastrofe.


Nå som våren og sommeren nærmer seg, skal man også være klar over at det er forbudt å fly drone hvis man er påvirket av alkohol eller annet berusende middel. Luftfartslovens regler om alkoholpåvirkning og alkotesting gjelder også for droneflyvning. Når året etter hvert nærmer seg slutten, og vi skal feire det nye, skal man også være klar over at etter gjeldende regelverk er det forbudt å feste raketter eller fyrverkeri på droner.


Den som driver med dronelek er pålagt et objektivt erstatningsansvar dersom det oppstår skade eller tap – noe som innebærer at man er ansvarlig uansett skyld, og om man kan klandres for hendelsen. Enhver bør derfor sjekke om man har dekning for slike hendelser under forsikringen sin, dersom man skulle være så uheldig å påføre noen en personskade, eller annet økonomisk tap. Erstatningsansvaret etter forskriften må også sees i sammenheng med annet regelverk, for eksempel forholdet mellom naboer etter naboloven (Lov om rettshøve mellom grannar). Dette har også en side til hvilke aktiviteter en grunneier kan hindre andre i å utøve i luften over sin egen eiendom. Det har vært saker for domstolene som viser at heller ikke mer midlertidig bruk av luftrommet uten videre er tillatt, og det er nærliggende å tro at man vil få slike saker som også gjelder flyvning av drone i årene fremover.


I tillegg til de forhold som er trukket frem, gjelder det også regler om personvern, behandling av personopplysninger og krav om samtykke fra alle som er avbildet dersom materialet skal publiseres.


Dersom du har spørsmål om drone-juss, eller ønsker bistand i en sak om erstatning, eiendomsgrenser eller nabotvist, er du velkommen til å kontakte en av våre advokater for en uforpliktende samtale.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page