top of page

Innføringsbok i dyrevelferdsrett

Advokat Vegard Bø Bahus har gitt ut en innførings- og lærebok i dyrevelferdsrett. Den gir en oversikt over reglene om hvordan dyr skal håndteres og tas vare på, regler om varslings- og hjelpeplikten, avlivning, tilsyn og medisinsk behandling av dyr. I tillegg kommer regler om straff og sanksjoner overfor dem som mishandler dyr eller ikke overholder regelverket. Boken har behandler også særreglene om jakt, hundehold og fiske samt reglene om naturmangfold, vern av truede dyrearter og rovdyrforvaltning.


Boken inneholder også et kapittel om dyreetikk og gir en fremstilling av bakgrunnen for prinsippene om god dyrevelferd og dyrs egenverdi. Spørsmålet om dyr bør ha rettslig handleevne, noe som drøftes i mange land, er også problematisert i boken. Dette er en bok som egner seg for alle som jobber med dyr, om det er som jurist, veterinær, dyreverner, gårdbruker eller i politiet.


Advokat Vegard Bø Bahus har gjennom flere år veiledet studenter innen rettsområdet ved Universitetet i Oslo, og har i en årrekke representert klienter i rettslige tvister om dyrs velferd. Han har særlig kompetanse i - og interesse for - dyrevelferdsrett, og er selv eier av flere dyr.Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page